Vedtægter

Vedtægter


§ 1 Navn

Foreningens navn Nordkystfortællerne.


§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Nordsjælland.


§ 3 Formål

Foreningens formål er at skabe rum og mulighed for mundtlig fortælling, samt at udøve oplysning og debat om kulturelle, sociale emner i relation til mundtlig fortælling.


§ 4 Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål, medmindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.


§ 5 Ledelse

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelsen varetages af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv som henholdsvis formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan til en hver tid vælge at lade sig supplere med andre medlemmer, hvis den finder det nødvendigt. Bestyrelsen fastlægger årets program og administrerer foreningens midler. Foreningen fører protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger. Anmodning om medlemskab af foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.


§6 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest i august.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst to ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne via brev eller mail, eller ved bekendtgørelse i trykte lokale medier.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Medlemmer, der er forhindret i at deltage på grund af arbejde, sygdom eller lignende, kan stemme pr. fuldmagt. Tvivlsspørgsmål om fuldmagters gyldighed afgøres af dirigenten.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse af budget.

4) Fastsættelse af kontingent. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte kontingentet, herunder at regulere kontingentets størrelse med maksimalt kr. 100 i løbet af sæsonen.

5) Forslag fra bestyrelsen.

6) Forslag fra medlemmerne. Forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest fem hverdage før generalforsamlingen.

7) Valg af bestyrelse. Der vælges minimum tre medlemmer til bestyrelsen. Mindst to af bestyrelsesmedlemmerne skal være valgt for to år.

(Note: Ved foreningens første ordinære generalforsamling træffer forsamlingen beslutning om valgperioden for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Denne note udgår automatisk af vedtægterne ved sæsonstart 2005/2006.)

8) Valg af bestyrelses-suppleanter. Alle valg gælder for ét år.

9) Valg af revisor. Valget gælder for ét år.

10) Valg af revisor-suppleant. Valget gælder for ét år.

11) Eventuelt.


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som ved ordinære generalforsamlinger, jfr. § 6.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst en tredjedel af medlemmerne begærer det. Begæringen skal indeholde ønsket dagsordenspunkt og være fremsendt til bestyrelsen senest tre uger før ønsket afholdelse.

En ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende dagsordenspunkter:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.


§ 8 Vedtægter

Vedtægts ændringer kan vedtages med to tredjedeles flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis forslaget ikke opnår et flertal på to tredjedele, kan det genfremsættes på en ny generalforsamling, der afholdes minimum 14 dage efter den første generalforsamling. Forslaget anses som vedtaget, hvis det på begge generalforsamlinger opnår almindeligt flertal.

Forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.


§ 9 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan ske ved vedtagelse på to generalforsamlinger, der skal afholdes med minimum 14 dages mellemrum. Et forslag om opløsning anses som vedtaget, hvis to tredjedele af de fremmødte på begge generalforsamlinger stemmer for. Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens eventuelle formue til andre kulturelle formål efter generalforsamlingens ønske.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag 1. marts 2005.

Dirigent: Karl Erik Frederiksen